Algemene

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 5 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

3. Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn niet bindend.

4. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper en de vervoerskosten zijn ten zijner laste.

5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % op de waarde van de bestelling.

6. Elke factuur is contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

7. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 10 % per jaar verschuldigd zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

8. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % met een minimum van 50 €.

9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Lhomme Tools & Fasteners.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Toute réclamation au sujet d’une fourniture devra nous être notifiée endéans les 8 jours de la réception de la marchandise et certainement avant l’usage ou avant d’avoir revendu la marchandise.

2. Tout protêt contre la facture doit être fait par écrit endéans les 8 jours après date de facture. On vous demande de toujours mentionner la date et le numéro de la facture.

3. Les délais de livraison et/ou d’exécution ne sont mentionnés qu’à titre informatif et ne sont pas contraignants.

4. Le transport s’effectue aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de vente franco et les frais de transport sont pour compte de l’acheteur.

5. En cas d’annulation d’une commande l’acheteur est redevables d’une indemnité forfaitaire de 10 % de la valeur de la commande.

6. Toute facture est payable endéans de 30 jours de la date de facture.

7. En cas de non-paiement de la facture à son écheance des intérêts de 10 % seront appliqués et ceci sans mise en demeure préalable.

8. De même et sans mise en demeure préalable un indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % du montant de la facture est redevable de droit, avec un minimum de 50 €.

9. Nous restons propriétaires des marchandises que nous avons livrées aussi longtemps qu’elles ne sont pas payées.

10. En cas de litige les tribunaux de l’arrondissements Tongres sont seuls compétents.